Obecně závazná vyhláška obce STRADONICE o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce STRADONICE o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce STRADONICE schválilo dne 23. 2. 1998 v souladu s ustanovením par. 14.16 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení par. 15 zákona ČNR č. 565/1990., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.

Obec Stradonice vybírá tyto místní poplatky:

  • poplatek za užívání veřejného prostranství
  • poplatek ze vstupného

Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad ve Stradonicích.

II.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ:

Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužící k poskytování služeb, umístění stavebních a prodejních zařízení, skládek, trvalého parkovacího místa a užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce a pro potřeby filmových a televizních děl.
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky se rozumí: silnice, chodníky, parky, veřejná zeleň a prostranství pod těmito parcel. čísly: 1/2 , 1/1, 11/1, 285/2.

Oznamovací povinnost:
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 30 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 10 dní je nutno tuto povinnost splnit 3 dny předem.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů.

Vyhrazení trvalého parkovacího místa:

Sazba za trvalé parkování autobusu měsíčně 100 Kč

traktoru, přívěsu měsíčně 100 Kč

nákladního auta měsíčně 100 Kč

osobního auta měsíčně 50 Kč

Užívání prostranství pro kulturní akce:

Např. pro potřeby filmových a televizních děl. Poplatek bude stanoven individuálně dle rozsahu a účelu.

Užívání prostranství k prodeji:

Prodej z auta a přenosné stolky denně 20 Kč

Užívání prostranství při stavebních pracích:

Uložení staveb. materiálu při stavbě po dobu stavebního povolení měsíčně 30 Kč

Skládka materiálu při staveb. úpravách po dobu 3 měsíců měsíčně 20 Kč

V ostatních případech denně za 1 m2 denně 1 Kč

Osvobození:

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

  • akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného
  • akce, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
  • vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní.

Vznik a zánik poplat. povinnosti:

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá počínaje prvním dnem užívání a končí, když poplatník oznámí a uvede veřejné prostranství do původního stavu (úklid, odvoz, odstranění materiálu). Poplatek je splatný do 15 dnů od započetí užívání prostranství. U stánkového prodeje a podobných akcí okamžitě při povolení.

III.

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Předmětem poplatku je vstupné za kulturní, sportovní, prodejní akce a akce obdobného charakteru. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Oznamovací povinnost:

Poplatník je povinen nejpozději 15 dní před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a perforaci.
Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů.
Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předložit správci poplatku ke kontrole.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku činí 5% z celkového vstupného.

Osvobození:

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný do 15 dnů od započetí užívání prostranství.

IV.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené až o 50%.
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení par. 37 a 37 a zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze poplatky vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému ustanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška ze dne 12. 1. 1996.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 3. 1998.