Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Úterý 15:00 - 18:00 
 2. Telefonické podání: pevná linka - 312 591 243
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec.stradonice@seznam.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Stradonice, Stradonice 11, 273 71 Stradonice, případně faxem na                     číslo 312 591 243.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Úterý 15:00 - 18:00

Telefonické podání: pevná linka - 312 591 243
Poštou na adresu Obecní úřad Stradonice, Stradonice 11, 273 71 Stradonice
Elektronicky na e-mail: obec.stradonice@seznam.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 7pja95k 

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka                                                                                                                                 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)                                                  100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)                                                                      2,00 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)                                                                 15,00 Kč

ostatní náklady                                                                                                            dle skutečně 

                                                                                                                      vynaložených nákladů


Oznámení pověřence za obec Stradonice v souladu s nařízením č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů:

                                                      Pověřenec: Jan Kaštánek                                                                                                                       Kontaktní údaje na pověřence (e-mail, telefon)                                                                                      Email: kastanek@gdprcze.cz                                                                                                                   telefon: mob. (+420) 603 141 041


Formuláře