Rozpočet

Název Soubor Vystaveno  Sejmuto Stav
Rozpočet 2017 Příjmy Rozpočet 2017 Příjmy 20.03.2017 Aktuální
Rozpočet 2017 Výdaje Rozpočet 2017 Výdaje 20.03.2017 Aktuální
Rozpočtové opatření č.1/2017 Rozpočtové opatření 20.03.2017 Aktuální
Návrh rozpočet příjmy 2017 Návrh rozpočet příjmy 2017 13.12.2016 31.12.2016 Archiv
Návrh rozpočet výdaje 2017 Návrh rozpočet výdaje 2017 13.12.2016 31.12.2016 Archiv
Rozpočtový výhled 2016-2018 Rozpočtový výhled 2016-2018 20.03.2017 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové opatření č. 2 11.04.2017   Aktuální
Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočtové opatření č.3 04.07.2017 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 4 Rozpočtové opatření č.4 08.08.2017 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové opatření č. 5 17.10.2017 Aktuální